CV

Geboren: 16 februari 1960 in Haarlem

Samenwonend, 3 volwassen kinderen

Werkervaring:

Maart 2018 - nu: 

eigen bedrijf voor projecten en interim management: AADKUINADVIES

Maart 2016- maart 2018: Manager Jeugd bij Dynamo (welzijnsorganisatie in Amsterdam)

Verantwoordelijk voor:

 • Aansturing medewerkers voorscholen (150), tiener- en jongerenwerk (35) en ouderkind adviseurs (15); totaal budget van € 9 miljoen.
 • Lid managementteam Dynamo (participatie, maatschappelijke dienstverlening, voorscholen, tiener- en jongerenwerk).
 • Resultaatafspraken opdrachtgevers zoals gemeente Amsterdam en stadsdelen.

Resultaten:

 • Transitie 40 voorscholen (vroeg- en voorschoolse educatie voor peuters) naar kinderopvang.
 • Verbreding netwerk voorscholen en tiener-en jongerenwerk.
 • Realisatie van aantal Allesinéénscholen of Integrale Kindcentra.

2014-2016: Adjunct-directeur Samenwerkingsverband VO

Zuid-Kennemerland (31 VO-scholen, 20.000 leerlingen).

Verantwoordelijk voor:

 • Commissie die besluit over TLV’s (Toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal onderwijs), arrangementen, bovenschoolse voorziening, zorgbudgetten voor leerlingen.
 • Trajectvoorzieningen scholen voor extra ondersteuning leerlingen; budget € 2 miljoen.

Resultaten:

 • Ontwikkelen en invoering verantwoordingssystematiek budgetten scholen.
 • Ontwikkelen en implementatie nieuw digitaal registratiesysteem leerlingen met extra ondersteuning.

 

November 2014-maart 2015:

Vervanging directeur-bestuurder Samenwerkingsverband met volledige bevoegdheid.

Resultaat:

 • Verschuiving budget van Samenwerkingsverband naar de scholen.

 

2002-2013: Directeur/bestuurder Circus Elleboog in Amsterdam;

 • Eindverantwoordelijkheid gehele organisatie; 35 betaalde medewerkers en 65 stagiaires, vrijwilligers en freelancers. Begroting van € 1,5 miljoen.

Resultaten:

 • Initiatief en realisatie nieuw gebouw in West en eén van de initiatiefnemers van het Bijlmer Parktheater.
 • Spreiding circuslessen over heel Amsterdam (10.000 kinderen/jongeren per jaar) en invoering lessen nieuw circus zoals free run.
 • Veel samenwerkingsrelaties aangegaan met scholen, welzijnsinstellingen en bedrijven.

 

1991-2002: Consulent en later regiomanager West bij VluchtelingenWerk Nederland;

 • Verantwoordelijk voor 25 betaalde krachten en 115 vrijwilligers.
 • Voeren van overleg met ketenpartners IND, COA en subsidiegevers.

Resultaten:

 • Opzetten en invoeren systeem subsidiering afdelingen en invoeren cliëntvolgsysteem.
 • Samen met collega-regiomanagers het opzetten en uitvoeren van trainings- en scholingsprogramma.
 • Opzetten nieuwe VluchtelingenWerkgroepen in de centra; werven, scholen, trainen coördinatoren, werkbegeleiders en vrijwilligers.

1982-1991: Opbouwwerker buurthuis in de Jordaan en Amsterdams Steunpunt Wonen;

 • Begeleiden woonwagenbewoners, kermisexploitanten en circusartiesten op gebied van wonen, werken en scholing;
 • Verantwoordelijk voor uitgave Woonwagenkrant; scholingen geven aan ambtenaren over Woonwagenwet.

Opleidingen:

2013 - 2014:     opleiding schoolleider primair onderwijs

 • Stage bij Pieter Jelles Troelstraschool, Geuzenveld, Amsterdam
 • Stage bij OBS Wereldwijs, Amsterdam-Zuidoost

1993 - 1994:      opleiding Vreemdelingenrecht

1991 - 1993:       Lerarenopleiding geschiedenis

1978 - 1982:      opbouwwerk sociale academie Amsterdam (Hbo-diploma)

1978:                  Vwo-diploma, Haarlem.

Cursussen en trainingen:

2001 - 2008:                 

 • training verzuimgesprekken
 • training fondswerving
 • training management van Common Purpose
 • management development programma

1995 - 2000:     

 • training verandermanagement
 • training resultaat en klantgericht werken
 • train de trainers en training adviesvaardigheden, onderhandelen en conflicthantering

Andere ervaringen:

 • Vrijwilliger taallessen vluchtelingen: januari 2018-nu
 • Jongerencoach Calvijncollege Amsterdam: januari 2018-nu
 • Ambachtelijke bakkerij in Haarlem met 5 broers: januari 2012-nu
 • Bestuurslid (penningmeester) De Dansers, Utrecht: 2014-2017
 • Bestuurslid Bijlmer Parktheater en Krater Theater: 2005-2013
 • Bestuurslid (penningmeester) Stichting Caravan: samenwerkingsverband van jeugdcircussen uit Berlijn, Parijs, Brussel, Belfast, Barcelona, Tampere en Amsterdam: 2007-2013
 • Jeugdtrainer en wedstrijd coördinator voetbalclubs: 2003-2010
 • Voorzitter medezeggenschapsraad basisschool Bisschop Huibers: 2001-2005